Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy     regulamin określa    zasady    dokonywania zakupów     w  sklepie    internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.fox-furniture.com. Sprzedającym jest   Agnieszka Ryniak    dostępna pod   adresem Liszna 56, 38-500 Sanok,  prowadząca działalność na  podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do  Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana   pod   numerem NIP: 6871839766 , Regon:  366122248  zwany    także   zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod   numerem telefonu:+48 606 112 778 , lub  korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@fox-furniture.com

 1. DEFINICJE
 2. Regulamin –  niniejszy    regulamin. W  zakresie    usług   świadczonych drogą   elektroniczną
 3. Klient   –  osoba   fizyczna,    osoba   prawna    lub  jednostka organizacyjna nie  posiadająca osobowości prawnej     a  posiadająca zdolność     do  czynności prawnych, która   na  zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Konsument  –  Klient   będący    osobą    fizyczną,     korzystającą ze  Sklepu    Internetowego w  celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługodawca –  podmiot    świadczący usługi   sprzedaży za  pośrednictwem Sklepu    Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Przedmiot transakcji –  Towary    wymienione i  opisane     na  stronie    internetowej Sklepu

Internetowego.

 1. Towar    –  rzecz   ruchoma, prezentowana w  Sklepie    Internetowym, której    dotyczy    Umowa Sprzedaży.
 2.  Usługa    dodatkowa –  usługa    świadczona przez   Usługodawcę na  rzecz   Klienta    poza   Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 3. Umowa    Sprzedaży –  umowa    sprzedaży Towarów  w  rozumieniu ustawy    Kodeks    cywilny, zawarta    pomiędzy Usługodawcą a  Klientem, z  wykorzystaniem serwisu    internetowego Sklepu.
 4. Sklep   Internetowy (Sklep)    –  serwis    internetowy dostępny pod   adresem     www.fox-furniture.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 5. Zamówienie –  oświadczenie woli   Klienta    określające jednoznacznie rodzaj    i  ilość  towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin określa    zasady    korzystania ze  sklepu    internetowego dostępnego pod adresem www.fox-furniture.com
 3. Warunkiem złożenia  zamówienia w  sklepie  internetowym przez   Klienta    jest   zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 4. Sklep internetowy prowadzony jest przez Agnieszka Ryniak zwany dalej Podmiotem prowadzącym sklep internetowy www.fox-furniture.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.fox-furniture.com  są nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu.
 7. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że oferowane produkty wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu.

Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.

 

III. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny   podane    na  stronie internetowej www.fox-furniture.com    są  cenami    brutto    podanymi w złotych polskich.

Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 2. Zamówienia składane     poprzez    stronę    internetową można    składać    24  godziny    na  dobę, 7  dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest  skuteczne, jeśli  Klient   prawidłowo wypełni    formularz zamówienia i prawidłowo poda   dane   kontaktowe w  tym   dokładny adres,    na  który   towar    ma  być  wysłany    oraz   numer telefonu i adres e-mail.  W  wypadku     gdy  podane    dane   nie  są  kompletne, Sprzedający skontaktuje się  z  Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Realizacja i wysyłka osobistych zamówień ustalana jest dla każdego Klienta indywidualnie. Przy każdym produkcie na stronie  podany jest czas realizacji zamówienia. W przypadku, gdyby czas realizacji był dłuższy niż podany na  stronie www.fox-furniture.com  kontaktujemy się z Kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.
 5. Klient   w  procesie    składania zamówienia wyraża wolę otrzymania paragonu lub faktury    VAT,   która   może   zostać    załączona do  wysyłanej przesyłki     lub  przesłana drogą elektroniczną, na  wskazany adres   e-mail.
 6. W  trakcie    składania  zamówienia, Klient    może    wyrazić    zgodę    na  umieszczenie danych osobowych w  bazie   danych    sklepu    Internetowego Sprzedającego w  celu   ich  przetwarzania w  związku    z  realizacją   zamówienia. W  wypadku     udzielenia zgody,    Klient   ma  prawo    do  wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Po  złożeniu    przez   Klienta    skutecznego zamówienia, otrzyma    on  automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 8. Czas   rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się   z  momentem wpływu     wpłaty na  rachunek     bankowy     podany    w  potwierdzeniu zamówienia w  przypadku płatności     przelewem lub   momentem dokonania zamówienia w  przypadku płatności kartą   lub   wyborem opcji „za pobraniem”.

 

 1. Odstąpienie od umowy
 2. Kupujący ma prawo do rezygnacji/ odstąpienia od zakupu, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia o wpłynięciu zamówienia. Po upływie tego terminu Kupujący nie może odstąpić od umowy.
 3. Przedmiot zamówienia nie może nosić śladów użytkowania. Klient zobowiązany jest również złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zwrocie) drogą email na adres biuro@fox-furniture.com . Klient nie musi podawać przyczyny zwrotu.
 4. Prawo zwrotu towaru nie obowiązuje w przypadku umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta.
 • której przedmiotem są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi elementami wnętrza.
 1. Koszty i termin wysyłki
 2. Towar   wysyłany     jest  pod   adres   wskazany w  formularzu zamówienia lub  podany    telefonicznie albo   drogą   mailową.     Sklep   poinformuje Klienta    niezwłocznie o  nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar   jest  dostarczany za  pomocą    wyspecjalizowanych firm   kurierskich.    W  niektórych przypadkach istnieje    możliwość odbioru    osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 4. Przesyłka dostarczona jest   zgodnie    z  terminem podanym przy   każdym   towarze    na  stronach serwisu ,zwykle 1-2 dni robocze.

 

 1. Płatności
 2. Płatność za  zamówiony towar    może    nastąpić:

–  za  pobraniem (przy   odbiorze towaru)

– za  pośrednictwem przelewu  na konto bankowe sklepu – 06 1140 2004 0000 3102 7660 4630

 1. Do każdego towaru przyporządkowany jest indywidualny czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego pełnej kwoty należności do dnia wysłania zamówionych towarów. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.
 2. Zamawiający zostanie poinformowany o nadanie przesyłki i otrzyma jej numer, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Koszty dostawy towaru ponosi Zamawiający, chyba że strony ustalą inaczej.

VII.  Reklamacja towaru

 1. Wszystkie produkty wykonywane są na zamówienie, według wytycznych Klienta.
 2. Zgodnie z prawem towar wykonywany na indywidualne zamówienia nie podlega zwrotowi, a jedyne odstępstwa to :

– Towar dotarł do Klienta uszkodzony. Podstawą do zwrotu jest spisany protokół szkody z kierowcą lub kurierem, który dostarczył mebel/przedmiot.
– Towar posiada wadę ukrytą. Wadę ukrytą należy zgłosić niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 7 dni od otrzymania produktu.

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot prowadzący sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach, przed odesłaniem towaru.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu oraz odesłać towar na ustalony adres.
 3. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.
 5. Każdy produkt jest objęty dwuletnią rękojmią – w tym okresie dokonujemy napraw lub wymiany produktu na nowy, rękojmia nie obowiązuje w przypadku:

– ustawienie mebla w bezpośrednim kontakcie grzejnika lub innego  źródła ciepła

-przechowywanie mebla w temperaturze niższej niż pokojowa

– brak podpisanego protokołu szkody podczas odbioru przesyłki od kuriera

-uszkodzenia mechaniczne- upadek, uderzenie

– zalanie mebla ( woda, wino)

– nieodpowiednia konserwacja drewna

VIII.  Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe są chronione Polityką Prywatności.
 2. Dane   osobowe     wykorzystywane są wyłącznie w celu:

–   realizacji    umów   sprzedaży, w  zawiązku     z tym  mogą   być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za  dostawę    zakupionych towarów

–  informowania o promocjach oraz nowych produktach  oferowanych przez sklep (jeśli Klient wyrazi zgodę),

Dane będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997r. Nr 133, poz. 883).

 1.   Klienci    mają   prawo    dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 2.    Dane nie zostaną ujawnione osobom nieupoważnionym, za wyjątkiem uprawnionych organów (policja, prokuratura, sądy etc.) – w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Zamawiającego.
 3. Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, o wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedający poinformuje na stronie internetowej www.fox-furniture.com
 2. Zamawiający ma prawo do wglądu do Regulaminu na stronie internetowej w zakładce „regulamin”
 3. W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.
 4. Wszystkie wzory i fotografie przedmiotów oraz mebli zamieszczone na stronie internetowej www.fox-furniture.com objęte są prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie bez zgody właściciela jest zabronione. Ustawa o prawach autorskich: Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).
 5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu